Pacijenti sa NMOSB imaju loš kvalitet sna, što dodatno doprinosi teretu ove bolesti. Sistematski pregled, objavljen u časopisu International Journal of MS Care, otkriva znatno gori kvalitet sna kod pacijenata sa NMOSB nego kod kontrolnih grupa. To govori da poremećaji sna dodatno doprinose teretu ove bolesti i da mogu nastati usled poremećaja ciklusa spavanja, pored fizičkih i psiholoških komplikacija.

Tokom realizacije 13 studija koje su obuhvatile 1041 pacijenata sa NMOSB, uočen je konstantan i značajan obrazac poremećenog sna na osnovu subjektivnih merenja na bazi ispitivanja pacijenata i objektivnih merenja kao što je polisomnografija. Istraživači su u ovom pregledu primetili da se 70% pacijenata sa NMOSB iz studija, može klasifikovati u kategoriju onih koji imaju loš san.

Glavni klinički zaključci

Poremećaji sna preovlađuju kao simptom kod osoba sa NMOSB, a utiču na oko 70% pacijenata i značajno doprinose smanjenom kvalitetu života i većoj anksioznosti, depresiji i invaliditetu.

Ciljane terapije prilagođene konkretnim poremećajima sna kod NMOSB su od ključnog značaja, jer isti pristup za sve ne može uspešno da deluje na raznovrsne faktore koji utiču na loš san među pacijentima.

Buduća istraživanja treba da ispitaju uticaj bola, lokalizacije bolesti i AQP4 antitela na ishode sna kod NMOSB, sa ciljem da razjasne višeslojni odnos između lošeg sna, psiholoških komorbiditeta i ukupnog tereta bolesti.

„Glavni nalaz je da pacijenti sa NMOSB imaju  poremećene obrasce spavanja i da treba da se uradi studija o snu“, kaže glavni autor dr Edvard Margolin, profesor na katedri za oftalmologiju i vizuelne nauke i katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Torontu. „Potrebna su dalja istraživanja, ali je najvažnije da kliničari budu svesni činjenice da pacijenti sa NMOSB imaju poremećaj sna i da, s obzirom da je san jedan od suštinskih elemenata naše opšte dobrobiti, ovaj problem bi trebalo rešavati“, navodi dr Edvard.

Istraživači su sproveli pretragu literature u Ovid MEDLINE, Embase i Scopus bazama podataka zaključno sa 3. septembrom 2020. godine. Sve studije obuhvaćene pregledom sadržale su najmanje jedno merilo kvaliteta sna kod pacijenata sa NMOSB. Izvršeno je poređenje rezultata po Pitsburškom indeksu kvaliteta sna (PSQI) pacijenata iz četiri studije (n = 183), sa onim iz skupa podataka o kontrolnim grupama (n = 9284).

U ovim studijama je standardizovana srednja razlika između PSQI rezultata pacijenata sa NMOSB-pm i onih iz kontrolnih grupa, iznosila 0,72 (95% CI, 0,57-0,86; P <,001). Istraživači su primetili da je smanjen kvalitet sna značajno povezan sa smanjenim kvalitetom života i povećanom anksioznošću, depresijom i statusom invaliditeta među pacijentima sa NMOSB. Pored toga, autori su uočili da su poremećaji sna među pacijentima sa NMOSB slični po ozbiljnosti sa onima kod pacijenata sa multiplom sklerozom.

„Moguće je da oštećenje cirkadijalnog kola, direktni uticaji upale, poremećaji aminergičnog sistema, oštećenje glimfatičkog sistema izazvani NMOSB antitelima i razvoj poremećaja sna leže u osnovi patologija sna. Ciljane terapije moraju da se bave konkretnim poremećajima sna u ovoj populaciji, kako bi se izbegle široke terapije koje se ne bave konkretnim problemom sa spavanjem kod svakog pacijenta pojedinačno“, napisali su dr Edvard i njegove kolege.

Broj studija obuhvaćenih pregledom i raznolikost mernih alata su bili ograničeni, što je istraživačima otežalo da precizno procene stepen manjka sna kod pacijenata sa NMOSB. Drugo ograničenje pregleda je u tome da nijedna studija nije poredila relativni doprinos svakog od navedenih faktora sa lošim snom i da su samo dve studije procenjivale uticaj bola na san. Pored toga, studije nisu određivale uticaj lokalizacije bolesti ili tereta lezija na kvalitet sna i nisu poredile razlike u kvalitetu sna kod pacijenata sa i bez AQP4 antitela.

„Patofiziologija simptoma kod osoba sa NMOSB i njegov odnos sa snom su višeslojni i složeni.  Kod svakog pacijenta mogu da se jave određeni patološki procesi i da izazovu širok spektar poremećaja sna, od normalnog sna preko hronične nesanice do simptomatične narkolepsije. Na kraju krajeva, iako postoje brojni teoretski uzroci lošeg sna kod NMOSB, najverovatnije objašnjenje obuhvata kombinaciju mnogih od tih faktora“, ističu dr Edvard i njegove kolege.

Izvor: Systematic Review Reveals Poor Sleep Quality in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (neurologylive.com)

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here