Često postavljana pitanja

U situaciji kada je pacijentu koji je osiguranik RFZO i boluje od retke bolesti neophodan lek koji se ne nalazi na listi lekova RFZO, postoji mogućnost nabavke leka iz sredstava Ministarstva zdravlja koja su namenski odvojena za lečenje retkih bolesti. U nastavku ovog dokumenta nalazi se objašnjenje postupka za nabavku terapije ovim putem, kao i izvod iz zakona i pravilnika koji definišu ovu ovlast.

Dokumentacija koja je potrebna: 1. Overena ispravu o zdravstvenom osiguranju osiguranog lica Republičkog fonda (fotokopija zdravstvene knjižice, očitana zdravstvena kartica ili fotokopija potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite, odnosno LBO) – (fotokopija),

2. Kompletna medicinska dokumentacija (fotokopija),

3. Mišljenje tri lekara specijaliste zdravstvene ustanove o potrebi nabavke leka – ”konzilijarno mišljenje” (original),

4. Ukoliko je osigurano lice dete - pismena saglasnost – pristanak informisanog roditelja deteta (original).
Zahtev za lečenje osiguranog lica obolelog od retke bolesti podnosi isključivo nadležna zdravstvena ustanova, odnosno lekar koji vodi pacijenta, dostavljajući Komisiji RFZO za lečenje urođenih bolesti metabolizma, potpunu dokumentaciju potrebnu za rad Komisije i definisanu Pravilnikom o radu Komisije.

Potpunu dokumentaciju nadležna zdravstvena ustanova dostavlja poštom (u fotokopiji, osim mišljenja tri lekara specijaliste i pismene saglasnosti – pristanak informisanog roditelja deteta koje mora biti u originalu) na adresu RFZO:

Beograd, ul. Jovana Marinovića br. 2, sa naznakom „za Komisiju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za lečenje urođenih bolesti metabolizma“ ili elektronskim putem (dostaviti skeniranu dokumentaciju, osim mišljenja tri lekara specijaliste i pismene saglasnosti – pristanak informisanog roditelja deteta koje mora biti u originalu), na e-mail adresu: retkebolesti@rfzo.rs.
U situaciji kada je pacijentu koji boluje od retke bolesti, a osiguranik je RFZO, neophodan lek koji se ne nalazi na listi lekova RFZO, postoji mogućnost nabavke leka iz sredstava Ministarstva zdravlja koja su namenski odvojena za lečenje retkih bolesti. Ovo pravo osiguranika definisano je u sledećim propisima: 1. Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 59, stavovi 2 i 3:

U budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti pod uslovom da Republički fond ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje tih oboljenja od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

Vlada, za svaku kalendarsku godinu, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja, donosi akt kojim se utvrđuju vrste retkih bolesti, kao i druga pitanja od značaja za lečenje obolelih od ovih bolesti za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

2. RFZO Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, član 16, stavovi 1-4:

Zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke bolesti, obezbeđuje osiguranom licu i lekove za lečenje te bolesti koji se ne nalaze u Listi lekova, a imaju visok stepen efikasnosti u lečenju, u skladu sa članom 15. stav 1. ovog pravilnika. Vrste retkih bolesti, sredstva obezbeđena za lekove iz stava 1. ovog člana za 2018. godinu i druga pitanja vezana za lečenje osiguranih lica od retkih bolesti, uređeni su aktom Vlade u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, obezbeđuju osiguranim licima lekove iz stava 1. ovog člana na osnovu odluke Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija iz stava 3. ovog člana donosi odluku o upotrebi lekova iz stava 1. na predlog tri lekara specijaliste zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke bolesti, pojedinačno za svako osigurano lice.
• Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička) - trajanje za pedijatrijske pacijente jeste 12 meseci dok je za adultne pacijente rok trajanja 60 meseci.

• Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom – zglobna- trajanje za pedijatrijske pacijente jeste 12 meseci dok je za adultne pacijente rok trajanja 36 meseci.

• Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri - trajanje za pedijatrijske pacijente jeste 12 meseci dok je za adultne pacijente rok trajanja 36 meseci.

• Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri trajanje za pedijatrijske pacijente jeste 12 meseci dok je za adultne pacijente rok trajanja 48 meseci.

• Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje samo za decu do 18 godine života trajanje za pedijatrijske pacijente jeste 12 meseci dok je za adultne pacijente rok trajanja 48 meseci.

• Visoki aparat sa pelvičnim pojasom, kočnicom na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom trajanje za pedijatrijske pacijente jeste 12 meseci dok je za adultne pacijente rok trajanja 48 meseci za cipele 12 meseci.

• Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu 60 meseci za lice koje nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života do 126 kg.

• Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu. Osigurano lice, telesne težine preko 126 sa rokom trajanja 60 meseci.

• Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu. Osigurano lice, telesne težine do 126 kg erok trajanja 60 meseci sa pravom na remont.

• Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana. Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg funkcionalnosti 60 meseci sa pravom na remont.

• Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna). Osigurano lice uzrasta preko 18 uz uslov da poseduje prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu – rok trajanja 84 meseca.

• Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni. Osigurano lice uzrasta od 3 godine 60 sa pravom na remont - zamena oštećenih delova.

• Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života. Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg 60 sa pravom na remont - zamena oštećenih delova.

• Toaletna kolica - rok trajanja 60 meseci

• Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora). Osigurano lice starije od 16 godina 60 sa pravom na remont - zamena oštećenih delova, osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima - rok 24 meseca za dva akumulatora.

• Antidekubitus jastuk za invalidska kolica rok trajanja 36 meseci.

• Antidekubitus dušek rok trajanja 5 godina.

• Endotrahealna kanila metalna (2 komada) ima pravo na dve kanile godišnje.

• Endotrahealna kanila plastična (2 komada) ima pravo na dve kanile - 6 meseci.

• Koncentrator kiseonika protoka do 5 l/min (kiseonički koncentrator). Rok trajanja koncentratora kiseonika je 10 godina, najmanje, osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 1 godina i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 5 godina.

• Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV). Rok trajanja ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) je 10 god., najmanje, osim za filter i masku za ventilator 1 godina, bateriju tri godine i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati.

• Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV) –24h. Rok trajanja ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) je 10 godina, najmanje, osim za filter i masku za ventilator 1 godina, bateriju tri godine i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati.

• Pelene, u količini do 60 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca; od 3 do 18 godina života.

• Ostvarivanje prava na medicisku rehabilitaciju u stacionarnim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju jednom godišnje u trajanju od 3 nedelje.

• Korset (na godinu dana ili nakon 6 meseci ako onali moze da se pise zahtev za ranije kod dece a kod odraslih na 3 godine).

• Nutridrink rastvor za enteralnu upotrebu (5 komada dnevno)
Ortoza (ortotičko sredstvo) je ortopedsko pomagalo koje vodi, podupire, rasterećuje, fiksira (stabilizuje) ili ispravlja postojeći deo tela, i pomaže ili kontroliše lokone funkcije (statički, dinamički) kod različitih tipova oštećenja lokomotornog aparat.[1]

Ortoze se izrađuju od niskotemperaturnih termoplastičnih materijala, od visokotemperaturnih termoplastičnih materijala i od karbonskih vlakana i metala, ali su najčešće izrađuju kombinovanom primenom više vrsta materijala (fleksibilnijijih ili čvršći materijala) u zavisnosti od njihove namene. Izbor ortoze određen je biomehanikom funkcionalnog deficita i zato se prema njihovoj nameni dele na korektivne i stabilizacione;

• Korektivne ortoze, se primenjuju za lečenje deformiteta i njihovu delimičnu ili potpune korekciju i/ili zaustavljanje njihove delje progresije.

• Stabilizacione ortoze, se primenjuju za potporu ugroženom delu tela.

Invalidska kolica su specijalno konstruisana kolica na ručni ili električni pogon koja su namenjena nepokretnim bolesnicima koji nemaju mogućnost hodanja zbog prirode bolesti. Kod očuvanih pokreta ruku bolesnicima se propisuju kolica na ručni pogon a kod kvadriplegije motorna kolica, čije upravljanje se vrši pomoću udaha ili na komandu izdatu glasom. Bolesnici sa hemiplegijom kolica pokreću zdravom rukom i nogom. Diminzije i oblik sedišta, naslona i oslonca za noge i ruke na kolicima mora biti individualno prilagođen bolesniku.

Vrste invalidskih kolica; 1. invalidska kolica na ručni pogon

2. invalidska kolica na električni pogon

3. dečja kolica

Hodalice za učenje hodanja kod dece koja imaju neurološke ili ortopedske smetnje i koja nemaju adekvatnu vertikalnu kontrolu tela i karlice.

Verikalizator koji služi kao podrška za stopala, kolena, karlicu i torzo, omogućava stabilnost, novu i drugačiju percepciju okoline, selektivno istraživanje, učenje i učestvovanje u svakodnevnim aktivnostima. Mider dinačko korektivan ortoza za ispravljanje deformiteta kičmenog stuba (skolioza i kifoza). Medicinska pomagala:

Cough assist (aparat za iskašljavanje) pomaže u čišćenju sekreta primenom pozitivnog pritiska za punjenje pluća (udisaj), a zatim brzo prebacivanje na negativni pritisak da bi se stvorio visok protok izdisaja i simulirao kašalj.

Aspirator koji služi za usisavanje šlajma i sekreta u plućima.

Pulsni oksimetar je dijagnostički aparat, koji meri neinvazivnu zasićenost kiseonikom tj. zasićenje hemoglobina kiseonikom u arteriskoj krvi (SpO2) i puls (otkucaja/min.). Ambu balon za reanimaciju služi za ubacivanje vazduha u pluća kod reanimacije ali kod obolelih od SMA ambu balon služi kao respiratorna terapija.
U Srbiji se terapija odobrava na ime pacijenta u zavisnosti od budžeta RFZO, kriterijum kao takav ne postoji zvanično u pisanoj formi niti dokumentovan ali u praksi u ovom momentu pravo na terapiju imaju svi oboleli tipovi 1 i 2 koji u trenutku odlučivanja o terapiji imaju 6 godina ili manje.

Prioritet su novodijagnostifikovana deca za koju se terapija odobrava odmah po uspostavljanju dijagnoze čak i vandrednim online sednicama kako bi terapija stigla u najkraćem mogućem roku do pacijenta.
Lek za intratekalnu primenu: EVROPA

Austrija - svi pacijenti

Belgija - svi pacijenti koji ne zahtevaju stalnu mehaničku ventilaciju

Hrvatska - svi pacijenti

Kipar - individualni pristup

Češka - tipovi 1, 2 i 3a (kriterijum na osnovu kliničke slike)

Danska - tipovi 1 i 2 (kriterijum na osnovu kliničke slike) i presimptomatske bebe

Engleska i Vels - presimptomatski pacijenti i pacijenti tipova 1, 2 i 3, isključujući tip 3 koji ne hoda i sve pacijente tip 4 (sa prvim simptomima u odraslom dobu)

Finska - tip 1 i 2 ispod 18 godina

Francuska- svi pacijenti

Nemačka - svi pacijenti

Grčka - tipovi 1 i 2 i presimptomatske bebe; u toku su pregovori za tip 3

Mađarska - Individualni pristup, mlađi od 18 godina

Island - Mlađi od 18 godina

Irska - Mlađi od 18 godina7;

Italija - svi pacijenti

Litvanija - Individualni pristup, tipovi 1, 2 i 3a

Luksemburg - svi pacijenti

Malta - Odobrenje terapije na ime pacijenta

Holandija - ispod 9.5 godina (kriterijum na osnovu kliničke slike); ostali pacijenti imaju pristup pre odobrenja

Severna Irska - presimptomatski pacijenti i pacijenti tip 1, 2 i 3, isključujući tip 3 koji ne hoda i sve pacijente tip 4 (sa prvim simptomima u odraslom dobu)

Norveška - svi ispod 18 godina

Poljska - svi pacijenti, uključujući i presimpomatske

Portugal - svi pacijenti

Rumunija - svi pacijenti

Škotska - svi pacijenti kroz pristup pre odobrenja

Srbija - Odobrenje terapije na ime pacijenta, u zavisnosti od budžeta

Slovačka - tip 1, 2 i 3a

Slovenija - tip 1,2 i 3, koji se leče u pedijatrijskim centrima

Španija - svi pacijenti (kriterijum na osnovu kliničke slike, za tip 3b)

Švedska - pacijenti koji su započeli terapiju ispod 18. godine, tip 1, 2 i 3

Švajcarska - pacijenti ispod 30 godina, uključujući i presimptomatsku decu; individualan pristup starijima od 20 godina

SREDNJI ISTOK

Izrael - svi

Kuvajt - Odobrenje terapije na ime pacijenta za tip 1

Katar - Odobrenje terapije na ime pacijenta za tip 1

Saudijska Arabija - Odobrenje terapije na ime pacijenta za tip 1

Turska - svi

UAE - Odobrenje terapije na ime pacijenta za tip 1

AUSTRALIJA - pacijenti ispod 18 godina

AZIJA

Hong Kong - svi

Japan - svi

Koreja - tip 1, tip 2, tip 3a (kriterijum na osnovu kliničke slike)

NOVI ZELAND - Biogenov humanitarni program za tip 1: pregovori o ceni u toku

KANADA

Kvebek - svi pacijenti

Ostale provincije - tip 1 ispod 6 meseci (kriterijum na osnovu kliničke slike); u toku je nova medicinsko tehnološka pricena za ostale pacijente (efikasnost terapije); Biogenov humanitarni program za ograničen broj najhitnijih slučajeva tip 2 i tip 3

USA - Zavisi od odobrenja individualnih osiguranja. Oni koji su odbijeni od strane osiguranja dobijaju lek broz Biogenov humanitarni program.

Genska terapija

USA, Evropa i Japan (još uvek zvanično ne postoje konkretniji podaci o kojim zemljama se radi).

Pitanje: U kojim bolnicama mogu da primim terapiju? Terapija se primenjuje u tercijarnim zdravstvenim ustanovama:

1. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu (Beograd, Dr Subotića Starijeg br.6a)

2. Univerzitetska dečija klinika Tiršova(Beograd, Tiršova 10)

3. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” (Beograd, Radoja Dakića 6-8)

4. Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije (Beograd, Dr Subotića Starijeg 6)

5. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodina (Novi Sad, Hajduk Veljkova 10)

6. Klinički centar Niš (Niš, Bulevar Zorana Đinđića 48)